Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Om Nätverket för Barnkonventionen

Det här är Nätverket för Barnkonventionen

Nätverket för Barnkonventionen är en organisation som samlar över 40 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige.  I samband med årsdagen av Barnkonventionens födelse den 20 november arrangerar vi årligen en hearing där barn och unga får möjlighet att ställa direkta frågor till ministrar och andra beslutsfattare i samhället. På hearingarna deltar barn och unga från hela Sverige i åldrarna 7 – 18 år.

Bakgrund och historik

Verksamheten startades 1985 när en barnkonventionsgrupp med sex frivilligorganisationer bildades. Syftet var att informera kring utarbetandet av konventionen om barnets rättigheter och bidra med synpunkter nationellt och till FN:s arbetsgrupp i Genève.
Nätverket för Barnkonventionen bildades 1991 och i dag är ett fyrtiotal frivilligorganisationer medlemmar i Nätverket. Verksamheten leds av ett arbetsutskott med nio representanter som väljs vid årsmötet.

Nätverket för Barnkonventionen granskar hur Sverige tillämpar FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och verkar för att barn och unga själva kan kräva sina rättigheter. Fr.o.m. 1992 inbjuds regeringen årligen till en hearing med Nätverkets frivilligorganisationer för att diskutera hur barnkonventionen tillämpas i Sverige. Sedan 2000 är det barn och ungdomar som håller i hearingen och ställer frågorna till statsråden. Varje hearing dokumenteras och sammanställs till en årlig rapport som sprids till deltagare och politiker. Nätverket sprider också information om barnkonventionen, genomför informationsmöten och underlättar erfarenhetsutbyte mellan frivilligorganisationerna och ibland till Barnombudsmannen och riksdagens tvärpolitiska barngrupp. Ytterligare en uppgift för Nätverket är att skriva en kompletterande rapport från frivilligorganisationerna till FN – kommittén för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté).

 

Arbetsutskottet

Nätverket för Barnkonventionen leds av ett Arbetsutskott (AU) som väljs vid varje årsmöte. Nätverkets nuvarande AU består av följande ledamöter:

Ordförande: Ulrica Celec, Hem och Skola

Vice ordförande: Maria Olausson, Frälsningsarméns ungdomsförbund

Kassör: Jonas Larsson, Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek

Sekreterare: Cecilia Ekstrand, Synskadades Riksförbund

Fredrik Wenell, Sveriges Kristna Råd

Maria Dore, Adoptionscentrum

Birgitta Johansson, Erikshjälpen

Laure Abado, BRIS

Anna G:son Berg, ECPAT

 

För att komma i kontakt med Nätverket för Barnkonventionen,                                         mejla till info@barnkonventionen.se.

 

Valberedningen

Kent Runbom, Riksförbundet Hem och Skola, kent.runbom@hemoskola.se

Manne af Klintberg, Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek

Patrik Wallner, Adoptionscentrum

 

Revisorer

ordinarie: Ingrid Häggblom, Scouterna

ersättare: Elisabeth Sandberg