Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Kallelse till extra stämma – 22 oktober 2019

Kallelse till extra stämma – 22 oktober 2019

Med anledning av att det vid det ordinarie årsmötet inte fanns valbart förslag på valberedning, revisorer samt ytterligare en ledamot till AU, kallas nu till en extra föreningsstämma.

Datum: 22 oktober 2019

Tid: Kl.14.00–16.00

Plats: Birger Jarlsgatan 41A, portkod 2369 First Wellness Testing, 3 tr

Innan stämman kommer Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist på Unicef Sverige, att prata om processen inför Sveriges rapport till Barnrättskommittén.

Dagordning för extra föreningsstämma
§1 Mötets öppnande
§ Val av mötesordförande
§ Val av protokollförare
§ Justering av röstlängd
§ Val av 2 justerare tillika rösträknare
§ Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning
§ Val av medlem som ska ingå i AU
§ Val av revisor och revisorssuppleant
§ Val av valberedning och sammankallande
§ Mötets avslutande

Anmälan till mötet skickas till Elisabet Nyléus, nyleuselisabet@gmail.com
Välkomna!

This post was written by
Comments are closed.