Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Rekommendationer från FN:s barnrättskommitté

Rekommendationer från FN:s barnrättskommitté

FN:s barnrättskommitté har kommit med kritik och rekommendationer mot Sverige vad gäller arbetet med att säkra barns rättigheter. Bland annat välkomnar kommittén att Sverige inkorporerat barnkonventionen i svensk lag men är kritiska mot att det fortfarande råder stora skillnader i hur konventionen efterlevs runt om i landet. Flera av medlemmar i Nätverket för barnkonventionen arbetar aktivt med att bevaka hur dessa rekommendationer efterlevs.

Här kan du ta del av kommitténs rekommendationer och på våra medlemmars respektive hemsida kan du läsa mer om deras arbetar med att främja och bevaka barnkonventionens efterlevnad.

This post was written by
Comments are closed.