Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Barns röster – från A till FN

Barns röster – från A till FN var ett projekt som Nätverket för Barnkonventionen drevs under tre år, fram till 2015 med stöd från Allmänna arvsfonden i syfte att öka barn och ungas delaktighet.

Under projektets gång samlade vi in barns åsikter och testade metoder för hur man kan tillvarata barns tankar och idéer och använda dessa som en resurs i beslutsfattande som rör barn. En av nätverkets uppgifter är att lämna tilläggsrapporter till FN:s barnrättskommitté vart femte år och detta projekt bidrog till att rapporterna i högre grad och byggde på barns egna berättelser och att barn från särskilt utsatta grupper nås.

Projektet syftade också till att inspirera medlemsorganisationerna i Nätverket att ta del av varandras kompetens och bredda sitt register av inflytandemetoder för barn och unga. Därför skrevs ett inspirationsmaterial med massor av metoder och exempel från verkligheten  Materialet kommer även att spreds till kommuner, landsting och andra organisationer som arbetar med barn.

Metodmaterialet heter BARNMAKT – en metodbok om rätten till inflytande.

arv_logo_rgb-150x150