Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Regeringen har tagit emot förslag om möjligheter att klaga och utkräva rättigheter enligt barnkonventionen

Regeringen har tagit emot förslag om möjligheter att klaga och utkräva rättigheter enligt barnkonventionen

Barn har rätt till delaktighet och inflytande och deras erfarenheter och åsikter ska tas tillvara. Nu har utredningen ”Barns möjligheter att utkräva sina rättigheter” lämnat sina förslag till regeringen.

Läs mer i pressmeddelandet

Read More »

Rekommendationer från FN:s barnrättskommitté

Rekommendationer från FN:s barnrättskommitté

FN:s barnrättskommitté har kommit med kritik och rekommendationer mot Sverige vad gäller arbetet med att säkra barns rättigheter. Bland annat välkomnar kommittén att Sverige inkorporerat barnkonventionen i svensk lag men är kritiska mot att det fortfarande råder stora skillnader i hur konventionen efterlevs runt om i landet. Flera av medlemmar i Nätverket för barnkonventionen arbetar aktivt med att bevaka hur dessa rekommendationer efterlevs.

Här kan du ta del av kommitténs rekommendationer och på våra medlemmars respektive hemsida kan du läsa mer om deras arbetar med …

Read More »

Rapport till FN:s barnrättskommitté

Rapport till FN:s barnrättskommitté

Vart femte år ska alla stater som ratificerat konventionen lämna en rapport till barnrättskommittén om arbetet med barns rättigheter och efterlevnaden av konventionen.

I juli 2022 lämnade 31 organisationer som arbetar med barns rättigheter in en alternativ rapport till FN:s barnrättskommitté till stöd i den pågående granskningen.

Rapporten är framtagen av barn själva och innehåller rekommendationer för hur regeringen kan förbättra situationen för barn i utsatthet. Med rapporten följer en bilaga där 31 civilsamhällesorganisationer som arbetar med barns rättigheter gör en analys av de viktigaste frågorna och …

Read More »