Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Stadgar

Nätverket för Barnkonventionen

Organisationsnummer 802442-0344

1     Firma

1.1   Föreningens firma är Nätverket för Barnkonventionen, ideell förening.
1.2   Föreningen har sitt säte i Stockholm.

2     Målsättning och ändamål

2.1   Nätverket för Barnkonventionen (”Nätverket”) är en är religiöst och partipolitiskt                            obunden ideell förening som samlar medlemsorganisationer som arbetar för att stärka                  barnets rättigheter i Sverige.

2.2   Nätverket har till ändamål att främja Förenta nationernas (”FN”) konvention om barnets                  rättigheter (”Barnkonventionen”) antagen av FN:s generalförsamling den 20 november                 1989 och dess idéer genom att:

(a) påverka och kritiskt granska hur Sverige tillämpar Barnkonventionen, bl a genom återkommande hearings med barn och beslutsfattare.

(b) sprida information om Barnkonventionen, genomföra informationsmöten och/eller erfarenhetsutbyten mellan Nätverkets organisationer;

(c) stärka barns och ungdomars möjligheter att själva använda sig av de rättigheter som ges dem genom Barnkonventionen;

(d) samverka med nätverk och ideella organisationer som har liknande syften, både i Sverige och utomlands; och

(e) följa arbetet i FN:s kommitté för barnets rättigheter och avge oberoende rapporter till kommittén.

3     Verksamhet

3.1   Nätverket samlar kunskap, tar ställning och söker påverka i gemensamma uttalanden                   kring hur Sverige tillämpar Barnkonventionen. Nätverket stärker medlemmarna i deras                 arbete för Barnkonventionen.

3.2   Möten för informations- eller erfarenhetsutbyte sammankallas vid behov.                                      Arbetsutskott (i dessa stadgar kallat ”AU”) ansvarar för genomförandet av den                              löpande verksamheten.

3.3   Intressegrupper inom olika sakområden bildas vid behov och efter beslut av AU.

4     Medlemmar

4.1   Till medlem kan antas ideella föreningar, stiftelser och trossamfund med verksamhet                     för barns och ungdomars bästa och med säte i Sverige, som kan förväntas verka för                     Nätverkets ändamål i enlighet med stadgarna och Barnkonventionen.

4.2   Partipolitiska organisationer eller yrkesorganisationer får inte ingå i Nätverket, inte                       heller organisationer som endast företräder vuxnas intressen.

4.3   Beslut avseende medlemskap fattas av AU varefter valet bekräftas vid nästkommande                 Årsstämma. AU ansvarar för att ett uppdaterat medlemsregister alltid finns tillgängligt.                 Det är varje medlems skyldighet att förse AU med nödvändig information samt att                         meddela eventuella förändringar av sådan information.

4.4   Medlem i Nätverket ska verka för Nätverkets målsättning och förbinder sig att följa                       Nätverkets stadgar, dela Nätverkets och Barnkonventionens värderingar samt verka                     för genomförande av dessa. Medlem är skyldig att arbeta aktivt för Nätverket och kan                   på egna initiativ bilda intressegrupper i samråd med AU.

4.5   Medlem, som är en ideell förening eller stiftelse, ska uppmuntras att ha                                         Barnkonventionen och ett åtagande att följa Barnkonventionens bestämmelser                             inskrivet i sina stadgar.

4.6   Varje medlem utser en representant och en suppleant [som ska närvara vid                                   Årsstämma och Medlemsstämma].

4.7   En organisation som inte kan bli medlem, men som stödjer Barnkonventionens idéer                   och Nätverkets verksamhet kan utses till observatör efter beslut av AU.

4.8   Ungdomsorganisationer ska särskilt uppmuntras att delta i Nätverkets arbete.

4.9   Nätverket uppmuntrar bildandet av lokala nätverk.
För användandet av Nätverkets namn och logotyp krävs beslut av AU.

5     Medlemsavgift

5.1   Medlem ska årligen till Nätverket erlägga en medlemsavgift. Medlemsavgiften beslutas                på Årsstämman.

5.2   Medlemsavgift betalas på sätt och inom tid som AU eller den som AU utser, beslutar.

5.3   Ytterligare kapital, som erfordras för Nätverkets verksamhet, ska i första hand                              anskaffas genom bidrag från medlemmarna, myndigheter eller andra organisationer.

6                            Årsstämman och Medlemsstämma

6.1                      Allmänt

6.1.1                  Nätverkets högsta beslutande organ är årsstämman (i dessa stadgar kallat ”Årsstämman”). Årsstämman hålls varje år före utgången av mars månad.

6.1.2                  Extra medlemsstämma (i dessa stadgar kallat ”Medlemsstämma”) hålls när AU finner skäl därtill eller om minst två (2) medlemmar i förening anmäler önskemål om att sådan stämma ska hållas.

6.1.3                  AU kallar till Årsstämma och Medlemsstämma. Kallelse till stämma ska skickas med brev eller e-post till medlemmarna. Kallelse ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före Årsstämma och senast två veckor före Medlemsstämma.

6.1.4                  Kallelsen ska innehålla ett förslag till dagordning för stämman och sådant underlag som kan anses erforderligt för att ta ställning till de ärenden som tagits upp på förslaget till dagordning.

6.1.5                  Årsstämman väljer AU och utser dess ordförande, väljer revisorer och valberedning samt beslutar om ansvarsfrihet för avgående AU för dess förvaltning året innan.

6.1.6                  Ställningstaganden i policyfrågor ska behandlas av Årsstämman eller av ett Medlemsstämma.

6.1.7                  Eventuella arvoden som betalas av Nätverket ska godkännas av Årsstämman eller Medlemsstämma.

6.2                      Ärenden vid Årsstämma

6.2.1                  Vid ordinarie Årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 • val av ordförande vid stämman
 • val av protokollförare
 • justering av röstlängd
 • val av justeringsman/män
 • fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 • bekräftelse av antagande av nya medlemmar
 • AU:s verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse jämte revisorernas berättelse
 • beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 • beslut om ansvarsfrihet för AU-ledamöter
 • verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • medlemsavgift
 • val av medlemmar som skall ingå i AU
 • val av ordförande i AU
 • val av revisorer och revisorssuppleanter
 • Val av valberedning och sammankallande
 • övriga ärenden, som enligt Årsstämmans beslut får tas upp vid stämman

6.2.2                  Förslag till frågor, som bör behandlas på Årsstämma, ska vara AU:s sekreterare tillhanda senast två (2) veckor före stämman. Andra frågor än ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen, som inte tagits upp på föredragningslista, får tas upp till behandling och avgörande vid stämman, om stämman beslutar om detta.

6.3                      Röstning m.m.

6.3.1                  Vid Årsstämma ska varje medlem som erlagt förfallen årsavgift äga en röst. Röst får inte överlåtas på annan. I ärenden som inte avser val, utgörs Årsstämmans beslut av den mening som har fått mer än hälften av de angivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

6.3.2                  Ett beslut om ändring av Nätverkets stadgar fattas av Årsstämman. Sådant beslut är giltigt om det biträtts av två tredjedelar av de på stämman företrädda medlemmarna. Dessutom är ändring av [punkten 15 (Stadgeändring) och] punkten 16 (Upplösning) inte giltig förrän den godkänts av två på varandra med minst två månaders mellanrum följande stämmor. Av dessa två stämmor ska en vara Årsstämma.

6.3.3                  Stämman är beslutsför med det antal röstberättigade medlemmar som närvarar vid stämman.

6.3.4                  Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta.

6.3.5                  Genom ordförandens försorg ska protokoll föras vid föreningsstämman. I protokollet ska antecknas de beslut som stämman har fattat.

7                            Arbetsutskott

7.1                      AU:s uppgifter

7.1.1                  AU företräder Nätverket mellan Årsstämman och Medlemsstämmorna och ska administrera och hålla samman Nätverket och utgör Nätverkets styrelse.

7.1.2                  Nätverkets AU ska bestå av nio (9) ledamöter från nio (9) medlemmar. Mandatperioden för en ledamot är två år. Fyra ledamöter väljs ena året och fem ledamöter det andra året. Ett brett spektrum av medlemmar och bredast möjliga kompetens ska eftersträvas i AU.

7.1.3                  AU ska verka för och ta initiativ till åtgärder som kan främja Nätverkets ändamål. Vidare ska AU se till att Nätverkets organisation är så utformad, att bokföringen, medlemsförvaltningen och Nätverkets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

7.2                      Sammanträden, beslutsförhet m.m.

7.2.1                  AU ska inom AU utse en sekreterare, en kassör och en vice ordförande. Utöver detta ska andra positioner fördelas inom AU beroende på aktuell verksamhet. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

7.2.2                  Ordföranden, som utses av Årsstämman, ska leda AU:s arbete och se till sammanträden hålls. AU ska sammanträda minst sex (6) gånger per år. AU ska alltid sammankallas om en ledamot begär det.

7.2.3                  AU är beslutsför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Som AU:s beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

7.2.4                  Vid AU:s sammanträden ska protokoll föras av sekreteraren. I protokollet ska de beslut som AU fattat antecknas. Protokollet ska justeras av två ledamöter.

7.2.5                  AU eller ledamot i AU kan göra uttalanden i Nätverkets namn om detta godkänts av AU. Ledamot i AU kan företräda Nätverket efter beslut av detsamma vid möten hos myndigheter etc.

7.2.6                  Ett uppdrag som ledamot i AU kan upphör i förtid, om ledamoten anmäler att uppdraget ska upphöra, varvid anmälan ska göras hos AU, eller om Årsstämman beslutar entlediga ledamoten.

7.2.7                  AU sammanställer till Årsstämman en rapport över Nätverkets verksamhet det gångna året. AU ska senast en månad före Årsstämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingarna.

7.2.8                  Om Nätverket ska avge ansökningar om medel fattas beslut av AU.

8                            Valberedning

En valberedning på tre personer varav en sammankallande utses av Årsstämman. Valberedningen ska framlägga förslag beträffande de val som ska förrättas av Årsstämman.

9                            Firmateckning

Föreningens firma tecknas av AU i sin helhet eller av den eller dem som AU utser.

10                       Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är [0101-1231].

11                       Revision

Årsstämman utser den medlem som ska handha revision och granska AU:s förvaltning och räkenskaper under det föregående året. Revisor ska avge en revisionsberättelse till Årsstämman.

12                       Arkiv

Nätverkets arkiv finns hos TAM-Arkiv, Grindstuvägen 48-50, 167 33 Bromma, organisationsnummer 802011-3661.

13                       Uteslutning

13.1                      Medlem får inte uteslutas ur Nätverket av annan anledning än vad som anges av denna punkten 13.

13.2                      Medlem, som grovt skadar Nätverket, kan uteslutas med omedelbar verkan av AU. Medlem har rätt att skriftligen överklaga AU:s beslut till Årsmötet inom fjorton (14) dagar från det att beslutet mottagits.

13.3                      Medlem, som inte erlagt medlemsavgift kan av Årsstämman uteslutas. Även medlem som i övrigt inte uppfyller villkoren för medlemskap kan uteslutas av Årsstämman.

13.4                      Det ska framgå av kallelsen till Årsstämman att sådan uteslutning är aktuell.

14                       Utträde

14.1                      Utträde ur Nätverket av annat skäl än uteslutning sker vid utgången av det räkenskapsår under vilket medlem sagt upp sig till utträde eller avgått av annan anledning. Om medlem särskilt begär det, ska dock utträde ske med omedelbar verkan.

14.2                      Vid utträde återbetalas inte erlagd medlemsavgift.

15                       Stadgeändring

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie Årsmöte den 31 mars 2001. Är reviderade vid ordinarie årsmöte den 15 mars 2012 och den 24 mars 2020.

16   Upplösning

Nätverket kan upplösas genom beslut av medlemmarna i enlighet med reglerna kring röstning (med hänvisning till punkt 6.3.2) vid Årsstämma och Medlemsstämma. Förslag om upplösning ska framgå av kallelsen till Års- eller Medlemsstämma. Vid upplösning tillfaller Nätverkets tillgångar dess medlemmar.

_____________________________________________________

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie Årsmöte den 31 mars 2001. Är reviderade vid ordinarie årsmöte den 15 mars 2012 och den 24 mars 2020.