Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Bli medlem

Vi välkomnar gärna nya medlemmar som vill vara med i arbetet för att höja barnkonventionens status. I våra stadgar anges vilka som kan bli medlemmar i Nätverket för barnkonventionen. Här följer en kortare sammanfattning:

“Till medlem kan antas ideella föreningar, stiftelser och trossamfund med verksamhet för barns och ungdomars bästa och med säte i Sverige, som kan förväntas verka för Nätverkets ändamål i enlighet med stadgarna och Barnkonventionen.

Partipolitiska organisationer eller yrkesorganisationer får inte ingå i Nätverket, inte heller organisationer som endast företräder vuxnas intressen.

Medlem i Nätverket ska verka för Nätverkets målsättning och förbinder sig att följa Nätverkets stadgar, dela Nätverkets och Barnkonventionens värderingar samt verka för genomförande av dessa.

Varje medlem utser en representant och en suppleant [som ska närvara vid Årsstämma och Medlemsstämma].”

Om ni önskar ansöka om medlemsskap mailar ni stadgar och er senaste verksamhetsberättelse till info@barnkonventionen.se. Gärna tillsammans med en kort beskrivning om hur ni arbetar med barnkonventionen. Arbetsutskottet fattar sedan ett preliminärt beslut på sitt nästa ordinarie möte som ni meddelas. Om ni antas deltar ni sedan som fullvärdiga medlemmar under året, men beslutet måste sedan också godkännas av årsmötet.

Medlemsavgiften är:

500 kr för org med omsättning 100 000 kr eller lägre

1000 kr för org med omsättning 100 001 – 1 milj. kr

2000 kr för org med omsättning 1 milj kr och däröver.