Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Referensgrupp Göteborg

Referensgrupp Göteborg

Fredagen den 3 maj träffades sex elever från årskurs 3, 4 och 5 i Kannebäcksskolan i Göteborg för att hjälpa till att skapa tilläggsrapporten till FNs barnrättskommitté i Geneve. Vi utgick ifrån den kritik som Sverige får från FN när det gäller hur Barnkonventionen efterlevs.

Här är en sammanfattning av den kritiken.

 • Att Barnkonventionen inte är en del av svensk lagstiftning
 • Att Barnombudsmannen inte är helt oberoende och att barn inte kan skicka in enskilda klagomål
 • Stora skillnader mellan olika platser i Sverige, speciellt när det gäller barnfattigdom, skolresultat och resurser för att hjälpa barn i utsatta situationer.
 • Låg kunskap om Barnkonventionen bland skolbarn och vuxna som arbetar med barn.
 • Barn som begått brott får inte tillräckligt skydd.
 • Det finns inte tillräckligt med kunskap och uppföljning om sexuellt utnyttjade barn och barn som säljs i sexuellt syfte.
 • Det är svårt för barn som flytt till Sverige att få återförenas med sin familj.
 • Mobbing i skolan, särskilt mot barn med utländsk bakgrund och funktionshindrade barn.
 • Det har blivit fler barn som mår psykiskt dåligt och som rymmer hemifrån.
 • Barn som blivit utsatta för våld i hemmet (antingen själv blivit misshandlad eller sett någon i sin familj bli misshandlad) får för lite psykologisk hjälp.
 • Barnfattigdomen ökar och skillnaden mellan fattiga och rika ökar, särskilt utsatta är barn med utländsk bakgrund och barn till ensamstående föräldrar.
 • För lite kunskap och för lite insatser för barn med funktionsnedsättningar.

Eleverna valde att arbeta kring frågor om mobbing och psykisk ohälsa. Här är de kollage som producerades under förmiddagen. Klicka på bilderna för att göra dem större – här finns många kloka och konkreta tips till vuxna som finns i skolans värld.

Stort tack till er som var med!

This post was written by
Comments are closed.